Fisiese adres:
1212 Ben Swart Straat
Moregloed

Kliek op die kaart vir aanwysings

Posadres:
Posbus 31051
Totiusdal
0134

Epos:
mootsentraal@apk.co.za

Kantoorure:
Maandag – 09:00 – 12:00 (012 333 8987)
Dinsdag tot Donderdag – 09:00 – 13:00 (012 333 2707)
Vrydag – Gesluit

Koster:
Erens Maree
082 854 4794

Orrelis:
Louise Visser
084 525 2600

Kombuis en begrafnis:
Magriet Roos
081 472 7756

Leierouderling:
Andries Claassens
084 581 6488

Leierdiaken:
André Visser
084 514 4075