Wees wakker vir valse profete

deur Izak Loots

“En baie valse profete sal opstaan en baie mense verlei.” [Matt. 24:11]

“Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons ‘n kort tyd gely het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves! Aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!  Amen.  [1 Pet. 5: 8 – 11]

In hierdie tye waarin ons leef is daar so baie valse profete en geestelike leiers wat valse hoop vir Suid Afrikaners wil gee oor Suid-Afrika se toekoms. Toestande versleg by die dag in Suid-Afrika.

Selde was die Suid-Afrikaanse politieke omgewing so onseker soos juis nou. Kombinasies van politieke, ekonomiese en sosiale omstandighede berei tans die terrein voor vir radikale politieke verandering en talle politieke en ekonomiese kommentators is uiters bekommerd oor selfs die kortertermyntoekoms van Suid-Afrika. Die COVID-19-pandemie het hierdie situasie verder laat versleg deur nog meer negatiewe stukrag te veroorsaak, wat die sogenaamde slegte-saak-gebeurlikheid verder versterk. Faktore waaronder politieke onstabiliteit; geweld en onverdraagsaamheid; korrupsie; diefstal; plunderings; aanrandings en moorde; sosiale konflik en geweld; onteiening sonder vergoeding en negatiewe ekonomiese groei met gepaardgaande vraagstukke soos werkloosheid, armoede, swak dienslewering en die vlug van kapitaal en kundigheid dra by tot onsekerheid en uitsigloosheid.

Duisende Christene word mislei agter valse hoop en valse vrede wat nie volgens Die Woord van God is nie. God se plan vier die wêreld staan vas in Sy Woord en niemand gaan dit verander nie. Self al sou iemand met mooi beloftes kom soos byvoorbeeld dat net hy Suid-Afrika kan red in die naam van Jesus en met wonders en tekens, moet ons daardie persoon se toekomsverwagting toets aan die Woord van God. Oppas dat die fokus nie weg van God na ‘n enkele persoon verskuif word. God se plan vir die wêreld sal presies gebeur soos vervat in die Bybel. Geen mens, hoe ‘n groot leier ookal kan God se plan met die wêreld verander of wysig nie. Wil ons weet wat God se plan is vir die toekoms, dan moet ons Bybel profesieë gaan bestudeer. Ons moet ophou om mense se opinies te glo, of om na valse profete te luister of om na leë beloftes te luister. Hou op om jou lewe om ‘n enkele persoon te bou vir die toekoms.

Vir almal wat in Christus is {wat ‘n daaglikse verhouding het met Hom} vir hulle wag daar ‘n wonderlike toekoms, nie nou op aarde nie, maar saam met hulle Bruidegom Jesus Christus in die hemelse plek wat Hy vir Sy bruid gaan voorberei het. [Joh 14: 1 – 3]

“Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.”  [2 Tim 3:2 – 5]

Hierdie dinge is ook aanwesig in ons tyd en neem net in intensiteit toe. Groot misleiding vind in ons alledaagse lewe plaas. Tog, hetsy ‘n gelowige dit wil erken of nie, hy is in ‘n worstelstryd betrokke. “Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.” [Ef. 6:11 – 13]

Ons bid vir Suid-Afrika vir die redding van ons mense, maar ons steur ons aan leë beloftes van politieke en selfs geestelike leiers wie se beloftes nie inpas in God se Plan vir die wêreld volgens Sy Woord nie. Christene fokus op transformasie  byeenkomste om sodanig Suid-Afrika ‘n beter plek te maak, meer vrede en minder misdaad. Hulle fokus so op die tydelike aardse dinge soos magsbeheptheid dat hulle God se plan in Sy Woord vergeet of verdraai, of probeer verander. Sulke beloftes wat in stryd is met God se Woord is vals en sulke misleide leiers is valse profete wat Christene valse hoop wil gee; hulle het gewoonlik hulle eie voordele in gedagte.

Laat ons nie meer kinders wees nie, maar volwassenes in die Here. Ons word nie meer heen en weer rondegeslinger deur elke wind van lering nie. Ons word nie meer rondgeslinger deur die bedrieëry van mense nie. Ons leen nie ons ore uit aan valse profete, valse leiers of leraars en hulle valse boodskappe nie.

Wat moet ons as kinders van God doen?

Kom ons keer terug na God se Woord binne konteks. Kom ons is tevrede met God se plan vir die wêreld. Kom ons vertrou Jesus Christus, die Groot Profeet wat vir ons vooruit gesê het wat gaan gebeur. Hy het gesê daar wag vir Israel en die wêreld die vreeslikste tye van alle tye, die groot verdrukkings periode wat voor lê. Jammer dat so baie nie meer tyd het vir God en Sy gebod nie maar meer luister na valse profete en valse leiers wat massas mislei. Kom ons waarsku mekaar teen valse profete en leiers met valse hoop. Kom ons bemoedig mekaar eerder om elke dag ‘n verhouding te hê met ons Hemelse Vader.

God se plan vir ons almal staan vas en niemand kan dit verander nie. Kom ons gee ag op die Bybel en God se Woord, dit is ‘n lamp wat in die donker skyn.

“En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met Hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vas was, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte;”                               [2 Pet 1:18,19]  

Ek  bid spesiaal vir jou! Jy wat swaarkry, siek is, verlore voel, moedeloos is, hartseer is, smart moet verwerk, eensaam is, ‘n onseker toekoms het – Ek dra jou op aan die Here.

               A  M  E  N

Leave a Reply

Your email address will not be published.