‘n Kans op ‘n nuwe begin

deur Izak Loots

Wanneer gelowiges ‘n nuwe dag, ‘n nuwe week, ‘n nuwe maand, maar ook veral ‘n nuwe jaar betree, sonder om ons God en Vader in aanmerking te neem, is chaos ons voorland. Hy het sy oë altyddeur op die land. Nie net by die aanvang van die nuwe jaar nie, maar tot die einde daarvan!

As ons as Christene terugkyk op 2021 en sien die haat en nyd, moord en aanrandings, Sabbatsontheiliging, Sondag inkopies, leë kerke, God en sy gebod word nie meer geëer nie, God word nie meer aangeroep nie, kan ons tereg wonder of Suid-Afrika nog onder God se sorg val, en as daar twyfel by ons is moet ons dadelik deur selfondersoek ons eie en persoonlike aandeel aan die rede vir die gebrek aan die sorg van God vir Suid-Afrika vasstel voordat ons dit op enige ander plek of by ander redes gaan soek.

Kom ons wys ons Hemelse Vader dat ons dit erns maak met hom deur Sy gebooie werklik uit te leef. Die wêreld raak al hoe vuiler, en ons as gelowiges sal, soos die Bybel dit ook beskryf, steeds skoner moet word. Dit beteken om daadwerklik, doelbewus en doelgerig afstand te neem van die vuiles: die diewe, korruptes, bedrieërs, omkopers, moordenaars en ander massas. En laat ons weer die Sabbat in hierdie jaar in ere herstel soos dit hoort. Laat ons ons weerhou van besigheid en sport op die Sabbat. Dan kan 2022 nie minder voorspoedig wees as 2021 nie. Inteendeel.

Die wonderlikste versekering wat ons egter kan hê vir 2022 wat voorlê, ongeag  van wat reeds vooruit bepaal kan word op grond van wat nou al reeds sigbaar is, is die versekering uit die Bybel dat God se oë van die begin van die jaar tot die einde van die jaar, altyddeur op Suid-Afrika gerig is! Maar wat is dit wat Hy verwag om te sien? “’n Seun eer die vader, en ‘n kneg sy heer. As Ek dan ‘n Vader is, waar is my eer? En as Ek ‘n Heer is, waar is die vrees vir My? sê die HERE van die leërskare aan julle, o priesters, wat my Naam verag! Maar julle sê: Waardeur het ons u Naam verag?” [Maleági 1:6] 

Elke volk wat God verlaat het kan een en dieselfde lot verwag. Om ‘n Godlose grondwet, onderwysstelsel sonder Christelike grondslag en ‘n regering wat nie meer elke dag met ‘n sitting open met gebed soos in die verlede en wat van God ‘n bespotting maak in die plek te stel en te ondersteun, is die sterkste resep vir ondergang. Dit open deure vir die magte van die Duiwel en sy gesante om te verniel en te vernietig wat eens waardevol en eerbaar was.

Mag u in 2022 geduld beoefen en God dien met u hele hart, u hele verstand en al u kragte en dat u geestelik en fisies paraat en gereed sal wees vir wanneer God ond roep. Wees gereed soos die vyf wyse maagde met die koms van die Bruidegom. U kan God op Sy woord vat as hy sê, “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle begevoeg word.” [Matthéüss 6:33]  Dit is waar ons verkeerd gegaan het deur ons voorkeurorde om te ruil terwyl God se oë altyddeur op ons is.

“Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.” [Maleági 4:2]

Dis ‘n nuwejaar. ‘n Kans om die sleg en seer van al die gisters te vergeet en net die vreugde-mooi saam te neem. Vanjaar, Here, wil ons gelowiges regtig begin: Ons wil elke dag met ‘n skoon hart leef, ‘n rein gewete gaan slaap en ‘n vervullende lewe lei. Vanjaar wil ons minder “eie ek” wees en meer U; minder kerm en kla en meer lag en dankie sê. Ons wil nader aan U leef, U en u Woord beter leer ken en meer soos U wees. My gebed vandag is: Wees asseblief ons; Wees elke oomblik van elke dag in hierdie nuwejaar ons ewige Metgesel, ons alwyse Raadgewer en ons begripvolle Trooster. Help ons om so op U  gefokus te bly dat ons elke dag met oorgawe sal leef in die wete dat U die God van die Heelal agter, langs, voor, onder en bo ons is. Van nou af tot in ewigheid.     A  M  E  N.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *